تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
مهندسی عمران 
جورج واشنگتون 
 
سطح 3